Cele Projektu Jędrzychowska Akademia Szans

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy, zlokalizowana na peryferyjnym zielonogórskim osiedlu Zielonej Góry, jest jedyną szkoła w promieniu 3 km., a także jedynym ośrodkiem kulturotwórczym i integracyjnym (oprócz parafii) w okolicy. Przed niewielką do niedawna szkołą, intensywnie rozbudowaną w latach 2006-2007, stanęły nowe wyzwania. Rozrosła się społeczność uczniowska z 224 uczniów w 2005 r. do 281 w 2008 r. oraz odpowiednio ilość oddziałów szkolnych z 12 do 14 (w tym oddział przedszkolny). Intensywne zmiany spowodowały wzrost zróżnicowanych potrzeb edukacyjno-wychowawczych, a co za tym idzie konieczność opracowania długofalowego programu rozwoju szkoły.

Projekt "Jędrzychowska Akademia Szans" powstał w odpowiedzi na potrzeby zidentyfikowane
w ostatnich trzech latach w oparciu o badania i analizy prowadzone przez kadrę pedagogiczną wśród całej społeczności szkolnej. Celami działań, prowadzonych w ramach Jędrzychowskiej Akademi Szans, są przede wszystkim:
1. wspomaganie rozwoju dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych;
2. podniesienie aspiracji edukacyjnych oraz motywacji do zwiększania poziomu wiedzy ogólnej;
3. kształtowanie umiejętności posługiwania się technologią komputerową;
4. kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce;
5. zwiększenie sprawności językowej w zakresie języka ojczystego i języków obcych;
6. podniesienie poziomu aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalno-społecznym
w środowisku lokalnym.

Cele projektu realizują założenia Planu Działania na rok 2009 dla Priorytetu IX POKL
w województwie lubuskim, w tym:
1. założenia Priorytetu IX POKL tj.
a) tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielanie wsparcia,
b) wzmacnianie atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej poprzez organizację
w szkole:
- wsparcia dzieciom o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
- zajęć atrakcyjnych, o wysokiej jakości, rozwijające ich zdolności i zainteresowania
w różnych dziedzinach wiedzy,
- wyrównywania szans edukacyjnych.
2. założenia Działania 9.1 - wdrożenie przez 10% szkół programów rozwojowych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez objęcie terapią logopedyczną, psychologiczną, organizację zajęć wyrównawczych, komputerowych, humanistycznych, językowych i sportowych.
3. cele Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego z horyzontem czasowym do 2020 r. zorientowane na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wdrożenie kompleksowych programów rozwoju szkoły.

Projekt jest zgodny z prawodastwem krajowym (w tym z przepisami prawa o zamówieniach publicznych) i wspólnotowym. Zadania uwzględniają kwestie horyzontalne: polityki równych szans, koncepcji zrównoważonego rozwoju, społeczeństwa informacyjnego. Założenia projektu nie dyskryminują osób pod względem płci.

Poprawiony (wtorek, 08 grudnia 2009 13:39)